Virtavesien hoitoyhdistyksen toimintasuunnitelma 2018

Virhon syyskokouksessa 1.11.2017 hyväksyttiin ensi vuodella alustava toimintasuunnitelma, joka tässä:

a) Talkookunnostukset

-Virho kunnostaa eri kohteita kaikille avoimin talkoin, usein yhteistyössä eri tahojen kanssa.
-Näitä järjestettäneen 2018 mm. Espoossa, Vihdissä, Helsingissä ja Vantaalla -Samana päivänä ei tule järjestää kaksia talkoita samassa maakunnassa. Ensin talkoista tietylle päivälle ilmoittanut saa sen omaan käyttöönsä. Suljetut esim. tietylle yritysporukalle järjestetyt talkoot ovat poikkeus.
-Virho antaa pyydettäessä myös neuvonta-apua muiden kuin omien talkoittensa järjestämiseksi sekä vaihtaa ja välittää tietoa muiden järjestämistä talkoista.
-Talkootiedote tiedotusvälineille lähetetään toukokuun loppuun mennessä.
-Kaikille avointen talkoiden lisäksi kunnostusta tehdään muutamissa kohteissa jatkuvalla talkootyöllä. EU-Leader-hankkeen myötä on avautunut mahdollisuus osallistua talkoopohjalta sen kunnostuksiin lähes koko sulakauden.

b) Hankkeet

-Virho jatkaa 2018 työttömiä kunnostustöihin palkkaavaa EU-Leader-hanketta. Hankkeen jatkoanomus laitetaan valmisteluun.
-Kohteita 2018 Uudellamaalla, Hämeessä ja Varsinais-Suomessa Vantaanjoen vesistössä esim. Vantaanjoen vesistössä esim. Keihäsjoki, Nukarinkoski, Erkylänlukkojenpuro ja Palojoki, sekä Vantaanjoen aiemmin rakennettujen soraikkojen tarkastus ja huolto Karjaanjoen vesistössä esim. Salmojankoski, Saapaskoski tai Käyräkosken yläosa, Pusulan Myllypuro sekä Uskelanjoen vesistössä Hitolanjoen Kesälänpuro.
-Jatketaan Ekoenergia-kunnostushankkeen toteuttamista sekä Kaakon Jokitalkkarin toimintaa järjestyvän rahoituksen pohjalta.

c) Istutukset

-Tiettyihin kohteisiin toteutetaan taimenten siirtoistutuksia ja mätirasiaistutuksia.
-Myötävaikutetaan Karjaanjoen vesistön taimenkannan saamiseen viljeltäväksi

d) Kalaportaat ja nousuesteet

-Vihtijoen Olkkalankosken kalatietyömaa saataneen alulle ja valmistuminen 2018 tai 2019.
-Myötävaikutetaan Mustionjoen kalateiden syntymiseen, siten että mahdollisimman moneen patoon tulisi ohitusuomat.
-Seurataan ja vaikutetaan Voikosken mahdolliseen kalatiehankkeeseen.
-Virho on virallinen lausunnonantaja EKOenergia-hankkeessa ja osallistuu WWF:n patokato-hankkeeseen (#kuteminenkuuluukaikille)
-Myönteistä periaatekantaa tarpeettomien patojen purkamiseen pidetään esillä, kuten esimerkiksi Vantaanjoen Vanhankaupunginkosken padon purkua. -Virhon Kaakon jokitalkkari-hankkeen yhteydessä poistetaan vaellusesteitä. -Vastustetaan uusien vesivoimaloiden rakentamista.

e) Koekalastukset, kututarkkailu yms.

– Keskisuomalaisten taimenen alkuperäiskantojen selvitystyö jatkuu erityisesti Saarijärven reitillä.
-Virhon eri kohteiden seurantaa jatketaan ympärivuotisesti mm. kalastushavainnoin, kututarkkailuin ja sähkökalastuksin. Jäsenistöltäkin toivotaan havaintoja.
-Monia tulevia kohteita inventoidaan mm. kunnostustarpeiden ja kalaston selvittämiseksi.
-Kerätään tietoja kirjolohen kudusta ja sen haitoista taimenen lisääntymiselle.
-Vantaanjoen kalastuksen ja kalakannan seurantaa varten Virholla on ”havainnotätvirho.fi”-sähköpostiosoite. Seurantaa jatketaan 2018.

f) Kannanotot, vaikuttamisasiat, tiedotus

-Tavoitellaan Virholle vähintään yhtä suurta näkyvyyttä tiedotusvälineissä ja nettimaailmassa kuin 2017.
-Annetaan lausuntoja ja vaikutetaan niin paikallisiin kuin valtakunnallisiin hankkeisiin, kuten tulevaan Suomen hallitusohjelmaan.
-Kotisivun uudistus laitetaan alulle.
-Viestitään vierasperäisten kasvien torjunnasta ja kotoperäisten kasvien käytöstä virtavesien varjostamisessa ja eroosiosuojauksessa.
-Osallistutaan alan seminaareihin. -Tiedotetaan Vantaanjoen tai tarvittaessa muista jätevesipäästöistä aiempien vuosien tapaan

g) Muuta

-Virho ottaa vastaisuudessakin kiitollisuudella vastaan virtavesikunnostamisen tukemiseksi järjestetyistä tempauksista saatua tuottoa, kuten www.perhokalastajat.net:in huutokauppa. Saadut varat ovat tarpeen kunnostuskustannusten kattamiseen.
-Ollaan yhteistyökumppani EU-rahoitteisessa Life-IP-hankkeessa, joka tähtää lohikala- ja raakkukantojen elvyttämiseen.
-Virho jatkaa yhteistyötä mm. eri jokitalkkarihankkeiden, Lounais-Suomen virtavesien kunnostushankkeen, Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristön, eri kalastusseurojen ja muiden kiinnostuneiden kanssa.
-Kehitetään yritys- ja kouluyhteistyötä.
-Jatketaan yhteistyötä Hunsalanjoen osakaskuntien kanssa alueen taimenkannan elvyttämiseksi.
-Päätettiin pitää tammikuussa tilinpäätöskokous, johon kutsutaan myös hankevastaavat

You may also like...