Tampereen Vuohenojan pohjoinen haara ei sovellu toutaimen lisääntymiseen

Tampereen Vuohenojaa suunnitellaan toutaimen lisääntymisalueeksi. https://www.tampere.fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparisto-ja-luonto/puistot-ja-viheralueet/suunnitelmat/nahtavilla-olevat-suunnitelmat.html

Vuohenojassa kulkee tulva-ajan ulkopuolella lähinnä viileää lähdevettä, joka ei sovellu toutaimen lisääntymiseen. Lämpötila ei nouse kudun jälkeen riittävän lämpimäksi poikasten kuoriutumisen kannalta. ”Kudun jälkeinen veden jäähtyminen alle kutulämpötilan voi tuhota kehittyvät alkiot. Poikaset kuoriutuvat 2-3 viikkoa kudun jälkeen, kun vesi on lämmennyt 16-18 ºC:een.” (Kalatieto.fi)

Suunnitelma tulisikin tehdä kunnostuksen osalta lähinnä virtavesikutuisten lohikalojen (taimen) kannalta. Alueelle suunniteltuun taimenen kutusoraikkoon sopiva soran raekoko on 15-50mm seos, jossa 15-25mm soraa on 50% ja karkeampaa soraa 50%.  Täten sekä paikalliset emokalat, että myös mahdollisesti järvivaellukselta palaavat taimenet pystyisivät hyödyntämään soraa kutemisessa.

Rakennettavan kutusoraikon välittämään läheisyyteen tulisi rakentaa monikerroksisen poikaskivikon, jossa käytetään raekokoa 100-500mm.

Uomaan tulisi sijoittaa suurempien kivien lisäksi myös puuainesta, jota ojitetussa Vuohenojassa on hyvin vähän. Puuaines toimii kasvualustana useille hyönteislajeille ja suojapaikkana puron kaloille ja lisää täten monimuotoisuutta.

Lisää tilaa uomalle meluaidalla

Nyt suunnitteilla oleva raskas meluvalli ei mahdollista luonnontilaisen kaltaista mutkittelua kunnostualueella. Virho näkee paremmaksi ratkaisuksi meluaidan, joka sijoitettaisiin autotien ja kevyen liikenteen väylän välille. Tällä tavalla saataisiin kunnostettua leveämpi purolehto, joka toimisi osaltaan myös melun estäjänä.  Alueen virkitysalueen kannalta edellä mainittu muutos olisi merkittävä. Kevyen liikenteen väylä kulkisi liikenteen melulta suojattuna rehevän purolehdon vierellä.

Puuistutuksien lisäksi puron varsille yhdistys toivoo syntyvän luonnonmukaisempaa ”pusikkoa”, joka on arvokasta myös linnuston ja hyönteislajiston näkökulmasta. Puro toimisi täten myös arvokkaana ekologisena käytävänä.

Meluaitojen valmistajat mainostavat niiden tulevan halvemmaksi kuin massoiltaan raskaiden meluvallien. Toivomme, että lautakunnalle esitettäisiin kustannusarvio myös tästä vaihtoehdosta.

You may also like...