Virhon 2019-toimintasuunnitelma. Tervetuloa mukaan myötävaikuttamaan!

  1. a) Talkookunnostukset

-Virho kunnostaa eri kohteita kaikille avoimin talkoin, usein yhteistyössä eri tahojen kanssa.
-Näitä järjestettäneen 2019 mm. Espoossa, Vihdissä, Helsingissä, Tampereella ja Vantaalla

-Samana päivänä ei tule järjestää kaksia avoimia talkoita samassa maakunnassa. Ensin talkoista tietylle päivälle ilmoittanut saa sen omaan käyttöönsä. Suljetut esim. tietylle yritysporukalle järjestetyt talkoot ovat poikkeus.
-Virho antaa pyydettäessä myös neuvonta-apua muiden kuin omien talkoittensa järjestämiseksi sekä vaihtaa ja välittää tietoa muiden järjestämistä talkoista.
-Talkootiedote tiedotusvälineille lähetetään toukokuun loppuun mennessä.
-Kaikille avointen talkoiden lisäksi kunnostusta tehdään muutamissa kohteissa jatkuvalla talkootyöllä. EU-Leader-hankkeen myötä on avautunut mahdollisuus osallistua talkoopohjalta sen kunnostuksiin lähes koko sulakauden.

  1. b) Hankkeet

-Virho tavoittelee jatkoa 2019 & 2020 EU-Leader-hankeeseen. Jatkoanomukset ovat käsittelyssä.
-Sen kohteita 2019 Uudellamaalla, Hämeessä ja Varsinais-Suomessa. Vantaanjoen vesistössä esim. Keihäsjoki, Erkylänlukkojenpuro, Nukarinkoski, Käräjäkoski, Vaiveronkoski sekä Vantaanjoen aiemmin rakennettujen soraikkojen tarkastus ja huolto. Karjaanjoen vesistössä esim. Salmojankoski, Käyräkosken yläosa, Karkkilan Myllykoski, Äijäkoski sekä Uskelanjoen vesistössä Hitolanjoki.
-Jatketaan Ekoenergia-kunnostushankkeiden toteuttamista ja yhteistyötä WWF:n kanssa.

-Virhon voittamasta Partioaitan ympäristöbonuksesta tulee oma hankkeensa, kun lopullinen palkkiosumma on selvinnyt 2019 puolella.

  1. c) Istutukset

-Tiettyihin kohteisiin esimerkiksi Näsijärven ympäristössä toteutetaan taimenten siirtoistutuksia ja mätirasiaistutuksia.
-Myötävaikutetaan Karjaanjoen vesistön taimenkannan saamiseen viljeltäväksi

  1. d) Kalaportaat ja nousuesteet

-Vihtijoen Olkkalankosken 2018 syksyksi valmistuneen tekokosken toimivuutta selvitetään
-Myötävaikutetaan Mustionjoen kalateiden syntymiseen, siten että mahdollisimman moneen patoon tulisi luonnonmukaiset ohitusuomat.
-Virho lausuu EKOenergia-kriteereiden uudistamisesta

-Yritetään saada Mätäjoen vaellusesteiden poistaminen alulle ja ollaan mukana Haarajoen padon ohitusuoma- tai purkuhankkeessa.
-Myönteistä periaatekantaa tarpeettomien patojen purkamiseen pidetään esillä ja vastustetaan uusien vesivoimaloiden rakentamista.

  1. e) Koekalastukset, kututarkkailu yms.

– Taimenen alkuperäiskantojen selvitystyö jatkuu ja sähkökoekalastuksia tehdään tilauksesta muuallakin Suomessa.
-Virhon eri kohteiden seurantaa jatketaan ympärivuotisesti mm. kalastushavainnoin, kututarkkailuin ja sähkökalastuksin. Jäsenistöltäkin toivotaan havaintoja.
-Monia tulevia kohteita inventoidaan mm. kunnostustarpeiden ja kalaston selvittämiseksi.
-Kerätään tietoja kirjolohen kudusta ja sen haitoista taimenen lisääntymiselle.
-Vantaanjoen kalastuksen ja kalakannan seurantaa varten Virholla on siihen havainnot@virtavesi.com-sähköpostiosoite. Seurantaa jatketaan 2019.

  1. f) Kannanotot, vaikuttamisasiat, tiedotus

-Tavoitellaan Virholle vähintään yhtä suurta näkyvyyttä media- ja somemaailmassa kuin 2018.
-Annetaan lausuntoja ja vaikutetaan niin paikallisiin kuin valtakunnallisiin hankkeisiin, kuten tulevaan Suomen hallitusohjelmaan.
-Osallistutaan alan seminaareihin ja tiedotetaan jätevesipäästöistä aiempien vuosien tapaan

  1. g) Muuta

-Virho ottaa vastaisuudessakin kiitollisuudella vastaan virtavesikunnostamisen tukemiseksi järjestetyistä tempauksista saatua tuottoa, kuten kalamies.com ja  www.perhokalastajat.net:in huutokauppa. Saadut varat ovat tarpeen kunnostuskustannusten kattamiseen.
-Ollaan yhteistyökumppani EU-rahoitteisessa Life-IP-hankkeessa, joka tähtää lohikala- ja raakkukantojen elvyttämiseen (esimerkiksi glokidio-toukkien istutus- ja kasvatustyössä).
-Virho jatkaa yhteistyötä mm. eri jokitalkkarihankkeiden, Lounais-Suomen virtavesien kunnostushankkeen, Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristön, eri kalastusseurojen ja muiden kiinnostuneiden kanssa.
-Jatketaan yritys- ja oppilaitosyhteistyötä.
-Jatketaan yhteistyötä Hunsalanjoen osakaskuntien kanssa alueen taimenkannan elvyttämiseksi.

-Myötävaikutetaan Siuntionjoen tilan ja taimenkannan elvyttämiseen

Virhon kunnostaman kosken kutusoraikosta juuri noussut taimenen poikanen

You may also like...