Taas tuhti toimintasuunnitelma: mitä Virho tekee 2019?!

Virtavesien hoitoyhdistyksen kevätvuosikokous päivitti ja hyväksyi vuoden 2019 toimintasuunnitelman 3.4.2019 kokoukseen. Tässä sitä:

a) Talkookunnostukset

-Virho kunnostaa eri kohteita kaikille avoimin talkoin, usein yhteistyössä eri tahojen kanssa.
-Näitä järjestettäneen 2019 mm. Espoossa, Vihdissä, Helsingissä, Tampereella ja Vantaalla.

-Samana päivänä ei tule järjestää kaksia avoimia talkoita samassa maakunnassa. Ensin talkoista tietylle päivälle ilmoittanut saa sen omaan käyttöönsä. Suljetut esim. tietylle yritysporukalle järjestetyt talkoot ovat poikkeus.
-Virho antaa pyydettäessä myös neuvonta-apua muiden kuin omien talkoittensa järjestämiseksi sekä vaihtaa ja välittää tietoa muiden järjestämistä talkoista.
-Talkootiedote tiedotusvälineille lähetetään toukokuun loppuun mennessä.
-Kaikille avointen talkoiden lisäksi kunnostusta tehdään muutamissa kohteissa jatkuvalla talkootyöllä. EU-Leader-hankkeen kunnostuksiin voi osallistua talkoopohjalta lähes koko sulakauden.

b) Hankkeet

-Virho jatkaa EU-Leader-hanketta, jolla kunnostaan koskia ja puroja.
-Sen kohteita on 2019 Uudellamaalla, Hämeessä ja Varsinais-Suomessa. Vantaanjoen vesistössä esim. Keihäsjoki, Erkylänlukkojenpuro, Nukarinkoski, Käräjäkoski, Vaiveronkoski sekä Vantaanjoen aiemmin rakennettujen soraikkojen tarkastus ja huolto. Karjaanjoen vesistössä esim. Lustikullankoski, Siikalankoski, Karkkilan Myllykoski, Äijäkoski sekä Uskelanjoen vesistössä Hitolanjoki.
-Jatketaan Ekoenergia-kunnostushankkeiden toteuttamista ja yhteistyötä WWF:n kanssa.

-Virhon voittamasta Partioaitan ympäristöbonuksesta tulee oma hankkeensa ja sillä on kohteita esimerkiksi Kaakkois-Suomen alueella.

c) Istutukset

-Tietyissä kohteissa kuten esimerkiksi Näsijärven ympäristössä toteutetaan taimenten siirtoistutuksia ja mätirasiaistutuksia.
-Myötävaikutetaan edelleen Karjaanjoen vesistön taimenkannan viljelyyn.

d) Kalaportaat ja nousuesteet

-Vihtijoen Olkkalankosken 2018 syksyksi valmistuneen tekokosken toimivuutta selvitetään
-Myötävaikutetaan Mustionjoen kalateiden syntymiseen, siten että mahdollisimman moneen patoon tulisi luonnonmukaiset ohitusuomat.

-Yritetään saada Mätäjoen vaellusesteiden poistaminen alulle ja ollaan mukana Haarajoen padon ohitusuoma- tai purkuhankkeessa.
-Myönteistä periaatekantaa tarpeettomien patojen purkamiseen pidetään esillä ja vastustetaan uusien vesivoimaloiden rakentamista.

-Virhon hallituksen jäsen Joonas Tammivuori on valittu Virtaan osakaskunnan hallitukseen. Osakaskunnan tavoitteena on selvittää ja suunnitella kalatien rakentamista Virtaankosken vesivoimalaitoksen yhteyteen

e) Koekalastukset, kututarkkailu yms.

– Taimenen alkuperäiskantojen selvitystyö eri puolilla jatkuu ja sähkökoekalastuksia tehdään tilauksesta muuallakin Suomessa.


-Virhon eri kohteiden seurantaa jatketaan ympärivuotisesti mm. kalastushavainnoin, kututarkkailuin ja sähkökalastuksin. Jäsenistöltäkin toivotaan havaintoja.
-Monia tulevia kohteita inventoidaan mm. kunnostustarpeiden ja kalaston selvittämiseksi.
-Kerätään tietoja kirjolohen kudusta ja sen haitoista taimenen lisääntymiselle.
-Vantaanjoen kalastuksen ja kalakannan seurantaa varten Virholla on siihen havainnot@virtavesi.com-sähköpostiosoite. Seurantaa jatketaan 2019.

f) Kannanotot, vaikuttamisasiat, tiedotus

-Tavoitellaan Virholle vähintään yhtä suurta näkyvyyttä media- ja somemaailmassa kuin 2018.
-Annetaan lausuntoja ja vaikutetaan niin paikallisiin kuin valtakunnallisiin hankkeisiin, kuten tulevaan Suomen hallitusohjelmaan.
-Osallistutaan alan seminaareihin ja tiedotetaan jätevesipäästöistä aiempien vuosien tapaan.

g) Muuta

-Virho ottaa vastaisuudessakin kiitollisuudella vastaan virtavesikunnostamisen tukemiseksi järjestetyistä tempauksista saatua tuottoa, kuten kalamies.com ja  www.perhokalastajat.net:in huutokauppa. Saadut varat ovat tarpeen kunnostuskustannusten kattamiseen.

Kestävä kalastus on välttämätöntä, jos Suomen kalakantoja halutaan vahvistaa

-Ollaan yhteistyökumppani EU-rahoitteisessa Life-IP-hankkeessa, joka tähtää lohikala- ja raakkukantojen elvyttämiseen (esimerkiksi glokidio-toukkien istutus- ja kasvatustyössä).
-Virho jatkaa yhteistyötä mm. eri jokitalkkarihankkeiden, Lounais-Suomen virtavesien kunnostushankkeen, Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristön, eri kalastusseurojen ja muiden kiinnostuneiden kanssa.
-Jatketaan yritys- ja oppilaitosyhteistyötä.
-Jatketaan yhteistyötä Hunsalanjoen osakaskuntien kanssa alueen taimenkannan elvyttämiseksi.

-Myötävaikutetaan Siuntionjoen tilan ja taimenkannan elvyttämiseen ja selvitetään mahdollisuuksia Somerojoen kunnostamishankkeisiin.

You may also like...