Virhon kevätvuosikokous: päivitetty toimintasuunnitelma 2018

1)     Toimintasuunnitelma 2018

a) Talkookunnostukset

-Virho kunnostaa eri kohteita kaikille avoimin talkoin, usein yhteistyössä eri tahojen kanssa.
-Näitä järjestettäneen 2018 mm. Espoossa, Vihdissä, Helsingissä, Ruovedellä ja Vantaalla                                                                                                                                 

-Samana päivänä ei tule järjestää kaksia avoimia talkoita samassa maakunnassa. Ensin talkoista tietylle päivälle ilmoittanut saa sen omaan käyttöönsä. Suljetut esim. tietylle yritysporukalle järjestetyt talkoot ovat poikkeus.
-Virho antaa pyydettäessä myös neuvonta-apua muiden kuin omien talkoittensa järjestämiseksi sekä vaihtaa ja välittää tietoa muiden järjestämistä talkoista.
-Talkootiedote tiedotusvälineille lähetetään toukokuun loppuun mennessä.
-Kaikille avointen talkoiden lisäksi kunnostusta tehdään muutamissa kohteissa jatkuvalla talkootyöllä. EU-Leader-hankkeen myötä on avautunut mahdollisuus osallistua talkoopohjalta sen kunnostuksiin lähes koko sulakauden.                                                                                                                        

b) Hankkeet

-Virho jatkaa 2018 työttömiä kunnostustöihin palkkaavaa EU-Leader-hanketta. Hankkeen jatkoanomus valmistellaan.
-Sen kohteita 2018 Uudellamaalla, Hämeessä ja Varsinais-Suomessa. Vantaanjoen vesistössä esim. Keihäsjoki, Toromäenkoski, Erkylänlukkojenpuro, Nukarinkoski ja Palojoki sekä Vantaanjoen aiemmin rakennettujen soraikkojen tarkastus ja huolto Karjaanjoen vesistössä esim. Salmojankoski, Saapaskoski ja Käyräkosken yläosa sekä Uskelanjoen vesistössä Hitolanjoki.
-Jatketaan Ekoenergia-kunnostushankkeiden toteuttamista.

-Kymenlaakson Virojoella on nelisen purokohdetta

c) Istutukset

-Tiettyihin kohteisiin toteutetaan taimenten siirtoistutuksia ja mätirasiaistutuksia.
-Myötävaikutetaan Karjaanjoen vesistön taimenkannan saamiseen viljeltäväksi

d) Kalaportaat ja nousuesteet

-Vihtijoen Olkkalankosken kalatietyömaa jatkunee kesällä ja valmistuminen 2018 tai 2019.
-Myötävaikutetaan Mustionjoen kalateiden syntymiseen, siten että mahdollisimman moneen patoon tulisi ohitusuomat.
-Seurataan ja vaikutetaan Voikosken mahdolliseen kalatiehankkeeseen.
-Virho on virallinen lausunnonantaja EKOenergia-hankkeessa ja osallistuu WWF:n patokato-hankkeeseen (#kuteminenkuuluukaikille)

-Poistetaan Ruoveden Muroleesta nousueste
-Myönteistä periaatekantaa tarpeettomien patojen purkamiseen pidetään esillä, kuten esimerkiksi Vantaanjoen Vanhankaupunginkosken, Vantaankosken, Haarajoen ja Kirkonkylänkosken patojen purkuja. -Vastustetaan uusien vesivoimaloiden rakentamista.

e) Koekalastukset, kututarkkailu yms.

– Keskisuomalaisten taimenen alkuperäiskantojen selvitystyö jatkuu erityisesti Saarijärven reitillä ja sähkökoekalastuksia tehdään tilauksesta muuallakin Suomessa.
-Virhon eri kohteiden seurantaa jatketaan ympärivuotisesti mm. kalastushavainnoin, kututarkkailuin ja sähkökalastuksin. Jäsenistöltäkin toivotaan havaintoja.
-Monia tulevia kohteita inventoidaan mm. kunnostustarpeiden ja kalaston selvittämiseksi.
-Kerätään tietoja kirjolohen kudusta ja sen haitoista taimenen lisääntymiselle.
-Vantaanjoen kalastuksen ja kalakannan seurantaa varten Virholla on ”havainnotätvirho.fi”-sähköpostiosoite. Seurantaa jatketaan 2018.

f) Kannanotot, vaikuttamisasiat, tiedotus

-Tavoitellaan Virholle vähintään yhtä suurta näkyvyyttä tiedotusvälineissä ja nettimaailmassa kuin 2017.
-Annetaan lausuntoja ja vaikutetaan niin paikallisiin kuin valtakunnallisiin hankkeisiin, kuten tulevaan Suomen hallitusohjelmaan.
-Kotisivun uudistus laitetaan alulle tänä vuonna.
-Viestitään vierasperäisten kasvien torjunnasta ja kotoperäisten kasvien käytöstä virtavesien varjostamisessa ja eroosiosuojauksessa.
-Osallistutaan alan seminaareihin.                                                                                                      

-Tiedotetaan Vantaanjoen tai tarvittaessa muista jätevesipäästöistä aiempien vuosien tapaan

g) Muuta

-Virho ottaa vastaisuudessakin kiitollisuudella vastaan virtavesikunnostamisen tukemiseksi järjestetyistä tempauksista saatua tuottoa, kuten kalamies.com ja  www.perhokalastajat.net:in huutokauppa. Saadut varat ovat tarpeen kunnostuskustannusten kattamiseen.
-Ollaan yhteistyökumppani EU-rahoitteisessa Life-IP-hankkeessa, joka tähtää lohikala- ja raakkukantojen elvyttämiseen.
-Virho jatkaa yhteistyötä mm. eri jokitalkkarihankkeiden, Lounais-Suomen virtavesien kunnostushankkeen, Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristön, eri kalastusseurojen ja muiden kiinnostuneiden kanssa.
-Kehitetään yritys- ja kouluyhteistyötä.
-Jatketaan yhteistyötä Hunsalanjoen osakaskuntien kanssa alueen taimenkannan elvyttämiseksi.

-Valmistellaan vaeltavan jokitalkkarin kohteita Virhon voittaman Partioaitan yleisöäänestyksen pohjalta.

-Myötävaikutetaan Siuntionjoen ekologisen tilan parantamiseen, kun joen kehittämistä aletaan viedä eteenpäin 2.5.2018 järjestettävän seminaarin pohjalta.

-Tuula Jaatinen esitteli Vesivisio hanketta, johon osallistumista käsiteltiin. Todettiin, että hankkeeseen ei osallistuta EU Leader-rahoituksen hakijana, koska sellaisesta ei ole Virhossa päätetty, eikä edes käsitelty. Lisäksi todettiin, että Virho ei tule osallistumaan Vesivisio hankkeeseen EU Leader rahoituksen hakijana, koska se vaarantaisi Virhon työllisyysprojektin EU Leader-hankkeen rahoituksen. Tarvittaessa Virhon hallitus käsittelee mahdollista muuta osallistumista Vesivisio hankkeen tapahtumaan.

You may also like...