Virhon mielipide Nurmijärven Raalaan suunnitellusta Louhintahiekka Oy:n Nukarin kiviainesaluehankkeen YVA-arviointiselostusta ja luvan myöntämisestä.

Vantaanjoen luontaisesti lisääntyvät taimenet ovat uhattuina Nurmijärven Raalaan suunnitellun Louhintahiekka Oy:n Nukarin kiviainesaluehankkeen takia.

Louhintahiekka Oy:n hankkeen tarkoituksena on perustaa kiviaineksen ottoalue, jota käytetään myös pilaantumattomien maa-ainesten loppusijoitukseen. Hanke sisältää myös raken-nustoiminnassa syntyvien jätteiden ja materiaalien, kuten purkubetonin ja kantojen, käsittelyn uudelleenkäyttöä varten. Hankealue sijoittuu Nurmijärven kunnan koillisosaan kantatie 45:n varrelle, Raalan kylään Hämeentien ja Hynnänkorventien väliselle alueelle. Se koostuu läntisestä (Linnamäki, n. 6,7 ha) ja itäisestä (Lumikallio, n. 22,2 ha) kaivualueesta sekä niiden välisestä varasto- / toimintakentästä, joiden välille tulee varastokentät ja tukitoiminoja.

Kiviainesta on suunniteltu otettavan vuodesta 2021 tai 2022 alkaen noin 200 000 m3ktr vuodessa. Lisäksi hankkeessa vastaanotettaisiin pilaantumatonta maata sekä käsiteltäisiin ja varastoitaisiin maa-aineksia, kantoja, energiapuuta, betonia ja asfalttia. Hankkeen alavaihtoehtoihin VE1.2 ja VE2.2 sisältyy myös mahdollinen asfaltin ja betonin valmistus. Kalliokiviainesta louhitaan vaihtoehdossa 1 tasoon +70 m mpy eli nykyisen pellon pinnan tasolle. Vaihtoehdossa 2 kiviainesta louhitaan tasolle +60 m mpy ja louhinta ulottuu todennäköisesti osittain pohjaveden pinnan alapuolelle. Ottamisen ja murskauksen on arvioitu kestävän 15–32 vuotta, riippuen otettavan maa-aineksen määrästä. Muut toiminnot jatkuvat tämän jälkeen vielä joitakin vuosia. Hankkeen loppuvaihe sisältää maan vastaanottoa, täyttöä ja maisemointia. Toiminta alueella jatkuu arviolta vuosiin 2041–2061, riippuen otettavan ja sijoitettavan kiviaineksen määrästä.

Virho vastustaa luvan myöntämistä kiviainesaluehankkeelle. Uudenmaan Ely-keskukselle lähetetty Virhon mielipide löytyy tästä linkistä:

Teksti ja kuva: Kari Stenholm

You may also like...