Täyttä toimintaa taas 2023!

Virtavesien hoitoyhdistyksen vuosikokouksessa 12.4.2023 hyväksyttiin jälleen kerran tuhti ohjelma täynnä toimintaa ja hyötytyötä luonnon, kalakantojen ja vesien puolesta. Ole hyvä tässä:

a) Talkookunnostukset

-Virho kunnostaa eri kohteita kaikille avoimin talkoin, usein yhteistyössä eri tahojen kanssa.
-Näitä järjestetään todennäköisesti Kirkkonummella, Siuntiossa, Espoossa, Vihdissä, Helsingissä ja Vantaalla sekä Ruovedellä ja Tampereella.   

-Samana päivänä ei tule järjestää kaksia avoimia talkoita samassa maakunnassa. Ensin talkoista tietylle päivälle ilmoittanut saa sen omaan käyttöönsä. Suljetut esim. tietylle yritysporukalle järjestetyt talkoot ovat poikkeus.

-Virho antaa pyydettäessä myös neuvonta-apua muiden kuin omien talkoittensa järjestämiseksi sekä vaihtaa ja välittää tietoa muiden järjestämistä talkoista.
-Talkootiedote tiedotusvälineille kesäkuun loppuun mennessä sekä myöhemmin muistutuksia.
-Kaikille avointen talkoiden lisäksi kunnostusta tehdään muutamissa kohteissa jatkuvalla talkootyöllä. Mahdollisen EU- ja helmi-hankkeen kunnostuksiin voi osallistua talkoopohjalta.    

b) Hankkeet

-Vantaajoen, Karjaanjoen ja Uskelanjoen vesistöjen kohteita on Uudellamaalla, Hämeessä ja Varsinais-Suomessa. Vantaanjoen vesistössä esim. Nurmijärvellä, Tuusulassa, Hyvinkäällä ja Riihimäellä sekä aiemmin rakennettujen soraikkojen tarkastusta ja huoltoa monissa Vantaanjoen vesistön kunnissa tarpeen ja ehtimisen mukaan. Karjaanjoen vesistössä esim. Vihtijoki ja Saavajoen sivupuro sekä Uskelanjoen vesistössä Hitolanjoki.

-Läntisen Uudenmaan rannikkojoissa kohteita on Kirkkonummella, Siuntiossa ja Inkoossa.

-Selvitetään mahdollisuuksia Nousu- ja Helmi-varoihin jatkokohteissa ja käytetään niitä mahdollisuuksien mukaan.
-Jatketaan yhteistyötä WWF:n kanssa ja SLL:n virtavesityön edistämiseksi.

-Jatketaan jatkokoskikunnostuksien selvittämistä Kaakkois-Suomen mereen laskevissa joissa ja Pirkanmaalla kahdessa kohteessa.

c) Istutukset

-Tietyissä kohteissa kuten esimerkiksi Näsijärven ympäristössä toteutetaan lohikalojen siirtoistutuksia ja mätirasiaistutuksia.

d) Kalaportaat ja nousuesteet

-Edistetään vaellusesteiden poistoa tietyissä Kaakkois-Suomen kohteissa.

-Vihtijoen jäljellä olevien vaellusesteiden poistoa edistetään ja osallistutaan esimerkiksi Karkkilan ja Pusulanjoen patojen poistohankkeisiin. Selvitetään osallistumista Lohjanjärveen laskevan Karstunjoen vaellusesteiden eliminoimiseksi.
-Myötävaikutetaan Mustionjoen kalateiden syntymiseen mm. siten, että mahdollisimman moneen patoon tulisi luonnonmukaiset ohitusuomat ja saataisiin myös patopurkuja aikaan.

-Jatketaan Mätäjoen vaellusesteiden poistamista ja edistetään Vanhankaupunginkosken padon purkua.
-Myönteistä periaatekantaa tarpeettomien patojen purkamiseen pidetään esillä ja vastustetaan uusien vesivoimaloiden rakentamista. Myös Siuntionjoen Slussen/Pikkalan sulku pitäisi poista

e) Koekalastukset, kututarkkailu yms.


-Virhon eri kohteiden seurantaa jatketaan ympärivuotisesti mm. kalastushavainnoin, kututarkkailuin ja sähkökalastuksin. Jäsenistöltäkin toivotaan havaintoja.
-Monia tulevia kohteita inventoidaan mm. kunnostustarpeiden ja kalaston selvittämiseksi.
-Kerätään tietoja kirjolohen kudusta ja sen haitoista taimenen lisääntymiselle.
-Vantaanjoen taimen- ja lohikannan ja muiden havaintojen seurantaa varten Virholla on siihen havainnot@virtavesi.com-sähköpostiosoite. Seurantaa jatketaan 2023.

-Yhdessä kohteessa selvitetään puronieriäkantaa, sen vaikutuksia taimenkantoihin sekä koeluontoisesti, kuinka vieraslaji puronieriää saisi harvennettua eri keinoilla.

f) Kannanotot, vaikuttamisasiat, tiedotus

-Tavoitellaan Virholle vähintään yhtä suurta näkyvyyttä media- ja somemaailmassa kuin 2022.
-Annetaan lausuntoja ja vaikutetaan niin paikallisiin kuin valtakunnallisiin hankkeisiin. Ajankohtaisia ovat esimerkiksi vesilain päivitys, maankäyttölaki, metsälaki, EU:n ennallistamisasetus.
-Osallistutaan alan seminaareihin ja tiedotetaan jätevesipäästöistä aiempien vuosien tapaan.

-Vaikutetaan siihen, että uuteen rauhoitettujen kalojen salakalastuksen “sakkomaksulakiin” jääneet puutteet (esim. pienten kalojen ja vaellusesteiden takana olevien taimenkantojen arvon vähättely) korjataan.

-Osallistutaan kalatalousalueiden toimintaan Vantaanjoen, Kirkkonummi-Siuntionjoen ja Tammisaari-Pohjan kalatalousalueiden hallituksissa yritetään saada niissä läpi mm. hyvää kalaveden hoitoa ja kestävän kalastuksen periaatetta.

g) Muuta

-Virho ottaa vastaisuudessakin kiitollisuudella vastaan virtavesikunnostamisen tukemiseksi järjestetyistä tempauksista saatua tuottoa kunnostuskustannusten kattamiseen ja kehittää yksityisille tahoille suunnattua varainhankintaa.
-Ollaan yhteistyökumppani hankkeissa, jotka tähtäävät raakkukantojen elvyttämiseen esimerkiksi palautusistutuksin
-Virho jatkaa yhteistyötä mm. eri kalastusseurojen, ympäristöjärjestöjen ja muiden kiinnostuneiden ja alalla toimivien kanssa.
-Jatketaan yritys- ja oppilaitosyhteistyötä sekä edistetään virtavesiekosyysteemien olosuhteita käsitteleviä sisältöjä soveltuvissa eri koulutusohjelmissa.
-Jatketaan yhteistyötä Hunsalanjoen osakaskuntien kanssa alueen taimenkannan elvyttämiseksi.

You may also like...