Virhon toimintaohjelma 2020-21

Virtavesien hoitoyhdistys piti yhdistetyn kevät- ja syyskokouksen 29.9.2020 ja siinä hyväksyttiin mm. vuosien 2020-21 toimintaohjelma. Hankkeita ja toimintaa on jälleen runsaasti:

a) Talkookunnostukset

-Virho kunnostaa eri kohteita kaikille avoimin talkoin, usein yhteistyössä eri tahojen kanssa, ottaen huomioon korona-varotoimenpiteet.
-Näitä järjestetään mm. Espoossa, Vihdissä, Helsingissä ja Vantaalla   

-Samana päivänä ei tule järjestää kaksia avoimia talkoita samassa maakunnassa. Ensin talkoista tietylle päivälle ilmoittanut saa sen omaan käyttöönsä. Suljetut esim. tietylle yritysporukalle järjestetyt talkoot ovat poikkeus.
-Virho antaa pyydettäessä myös neuvonta-apua muiden kuin omien talkoittensa järjestämiseksi sekä vaihtaa ja välittää tietoa muiden järjestämistä talkoista.
-Talkootiedote tiedotusvälineille kesäkuun loppuun mennessä sekä myöhemmin muistutuksia.
-Kaikille avointen talkoiden lisäksi kunnostusta tehdään muutamissa kohteissa jatkuvalla talkootyöllä. EU-Leader-hankkeen kunnostuksiin voi osallistua talkoopohjalta lähes koko sulakauden.

-Myötävaikutetaan Jyväskylän Keljonpuron kunnostamiseen.    

b) Hankkeet

-Virho jatkaa koskia ja puroja kunnostavaa EU-Leader-hanketta 2020 loppuun ja sille haetaan jatkoa vuosille 2021-22.
-EU-Leaderin kohteita on Uudellamaalla, Hämeessä ja Varsinais-Suomessa. Vantaanjoella Nurmijärvellä, Hyvinkäällä, Riihimäellä ja Vihdissä sekä aiemmin rakennettujen soraikkojen tarkastus ja huolto. Karjaanjoen vesistössä esim. Vihtijoki ja Saava- ja Vanjokien sivupurot sekä Uskelanjoen vesistössä Hitolanjoki.

-Selvitetään mahdollisuuksia Nousu- ja pienvesistövaroihin ja käytetään niitä mahdollisuuksien mukaan.
-Jatketaan Ekoenergia-kunnostushankkeiden toteuttamista ja yhteistyötä WWF:n kanssa.

-Jatketaan koskikunnostuksia Kaakkois-Suomen mereen laskevissa joissa.

c) Istutukset

-Tietyissä kohteissa kuten esimerkiksi Näsijärven ympäristössä toteutetaan taimenten siirtoistutuksia ja mätirasiaistutuksia.

d) Kalaportaat ja nousuesteet

-Edistetään vaellusesteiden poistoa tietyissä Kaakkois-Suomen kohteissa.

-Vihtijoen jäljellä olevien osittaisten vaellusesteiden poistoa edistetään, mm. Haimoon maauimalan padon muuttamiseen vaellusesteettömäksi (AVI-päätös).
-Myötävaikutetaan Mustionjoen kalateiden syntymiseen mm. siten, että mahdollisimman moneen patoon tulisi luonnonmukaiset ohitusuomat.

-Jatketaan Mätäjoen vaellusesteiden poistamista ja ollaan mukana Haarajoen padon ohitusuoma- tai purkuhankkeessa.
-Myönteistä periaatekantaa tarpeettomien patojen purkamiseen pidetään esillä ja vastustetaan uusien vesivoimaloiden rakentamista.

-Virhon hallituksen jäsen Joonas Tammivuori on valittu Virtaan osakaskunnan hallitukseen, jonka tavoitteena on selvittää vaelluskalaratkaisua Virtaankosken vesivoimalaitoksen yhteyteen

e) Koekalastukset, kututarkkailu yms.

– Taimenen alkuperäiskantojen selvitystyö eri puolilla jatkuu ja sähkökoekalastuksia tehdään tilauksesta muuallakin Suomessa.
-Virhon eri kohteiden seurantaa jatketaan ympärivuotisesti mm. kalastushavainnoin, kututarkkailuin ja sähkökalastuksin. Jäsenistöltäkin toivotaan havaintoja.
-Monia tulevia kohteita inventoidaan mm. kunnostustarpeiden ja kalaston selvittämiseksi.
-Kerätään tietoja kirjolohen kudusta ja sen haitoista taimenen lisääntymiselle.
-Vantaanjoen kalastuksen ja kalakannan seurantaa varten Virholla on siihen havainnot@virtavesi.com-sähköpostiosoite. Seurantaa jatketaan 2020.

-Yhdessä kohteessa selvitetään puronieriäkantaa, sen vaikutuksia taimenkantoihin sekä koeluontoisesti, kuinka vieraslaji puronieriää saisi harvennettua eri keinoilla.

f) Kannanotot, vaikuttamisasiat, tiedotus

-Tavoitellaan Virholle vähintään yhtä suurta näkyvyyttä media- ja somemaailmassa kuin 2019-20.
-Annetaan lausuntoja ja vaikutetaan niin paikallisiin kuin valtakunnallisiin hankkeisiin.
-Osallistutaan alan seminaareihin ja tiedotetaan jätevesipäästöistä aiempien vuosien tapaan.

-Täydennetään kotisivulla olevaa “Koski- ja purokunnostuksen perusteet”-opasta sekä myötävaikutetaan kunnostuskurssiin (Valonian ja LUVY:n hanke)

-Vaikutetaan siihen, että uuteen rauhoitettujen kalojen salakalastuksen “sakkomaksulakiin” jääneet puutteet (esim. pienten kalojen ja vaellusesteiden takana olevien taimenkantojen arvon vähättely) korjataan.

-Osallistutaan joidenkin kalatalousalueiden toimintaan ja yritetään saada niissä läpi esim. kestävän kalastuksen periaatetta.

g) Muuta

-Virho ottaa vastaisuudessakin kiitollisuudella vastaan virtavesikunnostamisen tukemiseksi järjestetyistä tempauksista saatua tuottoa kunnostuskustannusten kattamiseen.
-Ollaan yhteistyökumppani EU-rahoitteisessa Life-IP-hankkeessa, joka tähtää lohikala- ja raakkukantojen elvyttämiseen (esimerkiksi glokidio-toukkien istutus- ja kasvatustyössä).
-Virho jatkaa yhteistyötä mm. eri kalastusseurojen, ympäristöjärjestöjen ja muiden kiinnostuneiden ja alalla toimivien kanssa kanssa.
-Jatketaan yritys- ja oppilaitosyhteistyötä sekä edistetään virtavesiekosyysteemien olosuhteita käsitteleviä sisältöjä soveltuvissa esim. yliopistojen koulutusohjelmissa.
-Jatketaan yhteistyötä Hunsalanjoen osakaskuntien kanssa alueen taimenkannan elvyttämiseksi.

-Myötävaikutetaan Siuntionjoen tilan ja taimenkannan elvyttämiseen ja selvitetään mahdollisuuksia Somerojoen kunnostamishankkeisiin.

You may also like...